هفته موسیقی اجرا، معرفی ساز افطاری سخنرانی
نمایش فیلم
پذیرایی افطاری
هفته موسیقی اجرا، معرفی ساز افطاری سخنرانی
نمایش فیلم
پذیرایی افطاری
Art & Culture

هفته موسیقی

| تم ایونت:

اجرا، معرفی ساز

| تاریخ:

خرداد ۱۳۹۸

افطاری

| تم ایونت:

سخنرانی، نمایش فیلم، پذیرایی افطاری

| تاریخ:

خرداد ۱۳۹۸

مبلمان، اکسسوری و نقاشی طراحی مدرن تلفیقی از سنگ، چوب، فلز و بتن

| تم ایونت:

نمایشگاه

| تاریخ:

خرداد ۱۳۹۸