نوستالژی نمایشگاه و بازی مسابقات
هدف گیری
مسابقه
تیراندازی
تیروکمان
دارت
روز کودک روز جهانی کودک گردشگری طبیعت گردی و گردشگری نوستالژی نمایشگاه و بازی مسابقات
هدف گیری
مسابقه
تیراندازی
تیروکمان
دارت
روز کودک روز جهانی کودک گردشگری طبیعت گردی و گردشگری
Entertainment

روز جهانی کودک

| تم ایونت:

روز کودک

| تاریخ:

آبان ۱۳۹۸

طبیعت گردی و گردشگری

| تم ایونت:

طبیعت گردی و گردشگری

| تاریخ:

مهر ۱۳۹۸

نوستالژی

| تم ایونت:

نمایشگاه و بازی

| تاریخ:

مرداد ۱۳۹۸

مسابقات هدف گیری

| تم ایونت:

تجربه، مسابقه، تیراندازی، تیروکمان، دارت

| تاریخ:

فروردین ۱۳۹۸